head
2183026 810x458 75f08
Pazar, 05 Temmuz 2020

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi, Ülkemizde sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak, gereken önlemlerin alınması için  TBMM.sine araştırma önergesi verdi...

İYİ PARTİ LOGO PNGimages 8dede

İYİ Parti Alanya milletvekili Feridun Bahşi ; "Ülkemizde sağlık sisteminin ve sağlık çalışanlarının sorunlarının araştırılarak, gereken önlemlerin alınması amacıyla, Anayasa’nın 98. ve TBMM iç tüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca Meclis araştırması"için verdiği soru önergesindeki gerekçelerini şöyle sıraladı...

GEREKÇE

Sağlıkta dönüşüm adı verilen ve 17 yıla yakın bir süredir uygulamaya çalışılan bu program beraberinde birçok sorun yaratmış, asıl amacı nitelikli bir sağlık hizmeti sunmak olması gereken bu programın kendi içerisindeki mantığı nedeniyle ortaya çıkan sorunlardan dolayı, sistemden en çok da hastalar zarar görmüşlerdir.

Yine sistemden kaynaklanan nedenlerle hekimlerin malpraktis korkusu artmış defansif tip uygulamaları geliştirmiştir. Sistemde hekimler gelir elde edebilme duygusuyla puan peşine düşmüş dolayısıyla nitelikli sağlık hizmeti sunumu ikinci plana itilmiştir.

Türkiye bugün Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve OECD Raporlarına göre kişi başına düşen hekim, hemşire, hasta yatak sayısı ve kişi başına düşen sağlık harcamalarında AB ve OECD ülkeleri arasında en son sıradadır. Ancak hasta müracaat ortalaması bu ülkelerin üzerindedir. Buda sistemin çarpıklığını ortaya koyması bakımından çok önemlidir.

Tam gün yasası konusunda başlatılan uygulamalar hastanın hekime ulaşımını kolaylaştırmak yerine daha da zorlaştırmıştır.

Tam gün yasası uygulaması ile birlikte önemli dallarda hizmet veren hekimler hastanelerden ayrılarak özel sektörde çalışmayı tercih etmişlerdir. Tamgün yasası uygulamasından sonra hastanelerde hekim sıkıntısı hat safhaya ulaşmıştır.

İlaç katılım payı, muayene katılım payı ve eşdeğer ilaç farkı gibi uygulamalarla sigortalı vatandaşlarımızın ceplerinden önemli miktarda para çıkmaktadır. Bu durum sadece sigortalı vatandaşlarımızı değil eczanelerimize de önemli bir yük getirmiştir.

Uygulama ile eczaneler devletin tahsildarı durumuna gelmiştir. Eczacılar kendi almadıkları paralar yüzünden hasta ile devlet arasında kalarak zor günler yaşar hale gelmişlerdir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) kapsamında büyük bir iddia ile getirilen ve kaynakların “etkili ve verimli” kullanılacağı savunulan Kamu Hastane Birlikleri yapılanması Ağustos 2017’de yayımlanan 694 sayılı KHK ile kaldırılarak, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Genel Müdürlüğe dönüştürülmüştür. Bağlı kuruluş statüsü ile belirli yönlerden özerk hale getirilen yapı tekrar Bakanlık merkez teşkilatına bağlanarak eskiye dönülmüştür.

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastane Birlikleri modelini terk etmek zorunda kalmış olsa da, toplum sağlığını korumanın ve nitelikli sağlık hizmeti sunmanın yerini performans ölçütlerini tutturmaya, kâr elde etmeye bıraktığı mevcut sağlık sistemi üzerinde bir değişikliğe gitmemişlerdir.

Sağlıkta Dönüşüm Programı’ nın sağlık alanında oluşturduğu tahribat giderek hem sağlık çalışanları hem de halk tarafından daha yoğun olarak hissedilmektedir.

Bu tahribata son verilmesi, sağlıkta piyasacı yaklaşımdan vazgeçilmesi ve sağlık alanında yaşanan diğer sorunların araştırılarak, gerekli önlemlerin alınması konusunda Anayasa’nın 98. ve TBMM içtüzüğünün 104 ve 105. maddesi uyarınca bir Meclis Araştırma Komisyonu kurulması yerinde olacaktır.

 

 

HABER: İbrahim AKDAĞ

Gazeteler

Designed by: Masoud